Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

10 Hukum Guru Sekolah Minggu (ayubw)

10 Hukum Guru Sekolah Minggu
Dipublikasi Artikel blog by ayubw

10 HUKUM GURU SEKOLAH MINGGU

1. JANGAN ADA PADAMU kesenanganmu sendiri sebelum tugasmu selesai.

2. JANGAN MEMBUAT BAGIMU rencana pribadi yang kurang penting sehingga kamumeninggalkan tugasmu pada hari Minggu pagi. JANGAN MENYEMBAH SUJUD padahiburan yang tidak senonoh atau beribadah dengan kelakuan yang8 kurang memberiteladan yang baik.

3. JANGAN menunaikan tugasmu dengan SEMBARANGAN, sebab Tuhan akan  memandangbersalah orang yang mengajarkan firman-Nya dengan
   sembarangan.

4. INGATLAH dan laksanakanlah tugasmu:
   enam hari lama2nya engkau akan mempersiapkandiri, tetapi jangan
   melakukan persiapan yang tergesa-gesa pada hari Minggu pagi.

5. HORMATILAH
   8panggilanmu dan tugasmu, supaya berlanjut pelayananmu dengan
   sukacita.

6. JANGAN MEMBUNUH minat dan potensi murid-muridmu dengan  kehadiran yang tidakteratur atau persiapan yang tidak pantas.

7. JANGAN MENCEMARKAN
   KESUCIAN imanmu dalam firman Allah, baik melalui tutur kataatau
   tingkah lakumu.

8. JANGAN MENCURI waktu belajar murid-muridmu sendiri, ataupun
   ketenangan kelas-kelaslain, dengan datang terlambat.

9. JANGAN
   MEN8GUCAPKAN SAKSI DUSTA, yaitu dengan lalai mempraktikkan apa yang kauajarkan.

10.JANGAN MENGINGINI hasil yang dangkal, melainkan hasil
   yang berarti melalui doa, kasihdan usaha yang sungguh-sungguh.