Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

Mbak Sinderela

udalama's picture
dongeng cekak kagem...
wong-wong cilik inggih menika,
kagem nglipur ing penggalih.
 
 
Mbak Sinderela
 
Ana bocah wadon yatim piatu, jenenge Sinderela. Nyambut gawe dadi rewang ana salah sawijine kulawarga, dewekke kudhu nglakoni kabeh penggawean lan entuk upah sing sithik banget.
 
Ing salah sawijine dina, ana Prabu lan Putrane nekani ndesa, anggone bocah wadon kuwi nyambut gawe. Banjur Pengeran kuwi kasmaran karo bocah wadon kuwi, lan Pengeran kuwi MBISIKKI marang bocah wadon kuwi,"ojo kandha sapa-sapa, aku bakal teka maneh ing sawijining dina kanggo marani kowe lan bebrayatan karo kowe."
 
Sinderela tetep nyambut gawe kaya biasa, malahan saya sregep. Amarga saiki dewekke sukarena, bingah, rahayu lan nyanyi sabendinane. ora ana wong liyan kang ngerti, kena apa dewekke rahayu banget. Nanging Sinderela NGERTI, dewekke bakal bebrayatan karo anadene Pengeran.
 
thanks to…
Allan Hart Jahsmann and Martin P. Simon
Ruth Kadarmanto
F. B. Indradi
Loso
and Gunung Mulia – Concordia Publishing House
 
 
bocah-bocah…
Aja padha sumelang lan gerundelan, heh pepanthan cilik!
Amarga Ramamu wis kepareng maringake Dhatulaya iku marang kowe.
 
Rahayu wong kang mlarat ing budi, awit iku kang padha nduweni Kraton ing Swarga. Rahayu wong kang prihatin, awit iku bakal padha kalipur. Rahayu wong kang alus ing budi, awit iku bakal padha tampa warisan bumi. Rahayu kang kaluwen lan ngelak marang kasampurnan, awit iku kang bakal kawaregan. Rahayu wong kang ambek welasan, awit iku bakal padha oleh piwelas. Rahayu wong kang resik atine, awit iku bakal padha sumurup marang Allah. Rahayu wong kang dhemen ngrukunake, awit iku bakal padha kasebut para putraning Allah.
 
 
bocah-bocah…
aku bisa muni kaya mangkana amarga aku iya abdi kaya kowe…
aku iki abdi kang tanpa guna, amarga mung nglakoni apa kang kudu daktindakake.
 
 
bocah-bocah…
Nyoba delengen kiwa-tengenmu…
Apa kowe isih dhuwe tangan?
Nyoba delengen kiwa-tengenmu…
Apa kowe isih dhuwe sikil?
Nyoba grayangi dhuwurmu…
Apa kowe isih dhuwe sirah?
 
 
MULAne bocah-bocah…
 
aku pitutur marang kowe:
aja padha sumelang ing bab uripmu,
bab apa kang bakal kokpangan utawa kokombe,
lan bab badanmu, opo kang bakal kokanggo.
 
Ajine urip iku apa ora ngungkuli pangan, lan ajine badan ngungkuli sandangan?
Padha delengen manuk-manuk ing awang-awang, padha ora nyenyebar lan ora derep, sarta ora tetandho ana ing lumbung, ewadene padha kaparingan pakan dening Ramamu kang ana ing Swarga.
Apa kowe ora kinacek luwih banget katimbang karo manuk-manuk iku?
Sapa ta panunggalanmu, kang bisa nyambungi umure saasta bae marga saka sumelang?
 
Mangkono maneh yagene kowe padha sumelang bab sandang pangganggo?
Padha nyawanga kembang bakung ing ara-ara anggone tumuwuh, ora nganggo nyambut-gawe lan ngantih. Ewadene aku pitutur marang kowe: Sanadyan Raja Suleman sajrone sagungin kaluhurane, pangagemane ora madhani salah sawijining kembang iku. Mulane yen suket ing ara-ara kang dina iki isih ana, sesuk diobong, iku dipanganggoni nganti kaya mangkono dening Allah, saya maneh kowe, heh, wong kang cupet ing pangandel!
 
Awit saka iku AJA PADHA SUMELANG lan CALATHU:
Kang padha dak pangan apa?
Utawa kang padha dakombe apa?
Lan maneh kang padha daksandang apa?
awit Ramamu ing swarga wus mirsa, yen iku mau kabeh dadi kabutuhanmu.
 
Wekasane kanggo bocah-bocah…
Tetep nyambut gawea kaya biasa, malahan sayaa sregep, kanthi sukarena, bingah, rahayu lan nyanyi-nyanyi utawa sing’i sabendinane. ojo kandha sapa-sapa, aku bakal teka maneh ing sawijining dina kanggo marani kowe lan bebrayatan karo kowe
 
mbak-mbak SINderelayen kowe krasa kesel senDEN dhisik yooo…
 
 
MENYANG ENDI paranku kowe ora bisa melu aku SAIKI,
NANGING BESUK kowe bakal NUSUL aku,
amarga aku kumandel marang janjine SANG RAMA.
 
 
Nb:
salam RAHAYU kagem…
rewang tani, rewang juru-amek-iwak,
rewang omah, rewang pabrik…
ing negara lan mancanegara.
 
salam RAHAYU kagem…
sedulur getih ing Suriname,
dalem pracaya…
rasa Welas Asih, tasih ana wonten ing mrika.
 
salam RAHAYU kagem…
eyang yang TERKASIH,
dalem TASIH sae-sae kemawon,
MATURNUWUN.
 
 
 
Dhuh para putri ing Yerusalem, pancen pakulitanku ireng, nanging manis, kadi kemahe bangsa Kedar, lir klambu-klambune wong Salma. Aja kokgatekake anggonku ireng, amarga sumeleting surya nggesengake aku. Putra-putraning ibuku padha muring-muring marang aku, aku didadekake panjaga pakebonan anggur, pakebonane anggurku dhewe ora dak openi.
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-1

 

joli's picture

Sinderela

Dongeng singkat
untuk rakyat
yang menghibur hati


Mbak Sinderela

 
Ana bocah wadon yatim piatu, jenenge Sinderela. Nyambut gawe dadi rewang ana salah sawijine kulawarga, dewekke kudhu nglakoni kabeh penggawean lan entuk upah sing sithik banget. (ada seorang gadis yang yatim piatu, bernama Sinderela. Bekerja menjadi pembantu di sebuah keluarga, dia harus melakukan semua pekerjaan rumah dan mendapat upah sedikit sekali)
 
Ing salah sawijine dina, ana Prabu lan Putrane nekani ndesa, anggone bocah wadon kuwi nyambut gawe. Banjur Pengeran kuwi kasmaran karo bocah wadon kuwi, lan Pengeran kuwi MBISIKKI marang bocah wadon kuwi,"ojo kandha sapa-sapa, aku bakal teka maneh ing sawijining dina kanggo marani kowe lan bebrayatan karo kowe." (Pada suatu hari, Prabu dan Puteranya berkunjung kedesa dimana gadis itu bekerja. Pangeran jatuh hati kasmaran kepada gadis itu dan berbisik " jangan bilang-bilang ya, aku akan datang kembali di suatu hari nanti akan berhubungan (menjadi keluarga) dengan-mu)
 
Sinderela tetep nyambut gawe kaya biasa, malahan saya sregep. Amarga saiki dewekke sukarena, bingah, rahayu lan nyanyi sabendinane. ora ana wong liyan kang ngerti, kena apa dewekke rahayu banget. Nanging Sinderela NGERTI, dewekke bakal bebrayatan karo anadene Pengeran.
(Sinderela tetap bekerja seperti biasa, malah lebih rajin lagi. Sebab sekarang dia bersuka cita, bahagia dan bernyanyi setiap hari. Tidak ada orang yang mengerti, apa sebab dia bahagia sekali. Tapi Sinderela tahu. dia akan menjadi tunangan dengan seorang pangeran)
 
thanks to…
Allan Hart Jahsmann and Martin P. Simon
Ruth Kadarmanto
F. B. Indradi
Loso
and Gunung Mulia – Concordia Publishing House
 
 

bocah-bocah…

 

Aja padha sumelang lan gerundelan, heh pepanthan cilik!

Amarga Ramamu wis kepareng maringake Dhatulaya iku marang kowe.
Anak-anak
Jangan kuatir dan bersungut, ada pepatah
Sebab Bapamu sudah menyediakan rumah kepadamu
 
Rahayu wong kang mlarat ing budi, awit iku kang padha nduweni Kraton ing Swarga. Rahayu wong kang prihatin, awit iku bakal padha kalipur. Rahayu wong kang alus ing budi, awit iku bakal padha tampa warisan bumi. Rahayu kang kaluwen lan ngelak marang kasampurnan, awit iku kang bakal kawaregan. Rahayu wong kang ambek welasan, awit iku bakal padha oleh piwelas. Rahayu wong kang resik atine, awit iku bakal padha sumurup marang Allah. Rahayu wong kang dhemen ngrukunake, awit iku bakal padha kasebut para putraning Allah.
("Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.  Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur.  Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.   Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.  Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.   Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.")
 
bocah-bocah…
aku bisa muni kaya mangkana amarga aku iya abdi kaya kowe…
aku iki abdi kang tanpa guna, amarga mung nglakoni apa kang kudu daktindakake.
Anak-anak
Aku bisa berkata demikian karena aku adalah hamba seperti kamu..
Aku ini hamba yang tidak berguna, sebab hanya dapat melakukan apa yang harus dilakukan
 
bocah-bocah…
Nyoba delengen kiwa-tengenmu…
Apa kowe isih dhuwe tangan?
Nyoba delengen kiwa-tengenmu…
Apa kowe isih dhuwe sikil?
Nyoba grayangi dhuwurmu…
Apa kowe isih dhuwe sirah?
Anak-anak..
Coba lihatlah kanan kirimu..
Apa kamu masih punya tangan?
Coba lihatlah kanan kirimu..
Apa kamu masih punya kaki?
Coba raba-lah atasmu..
Apa kamu masih punya kepala?
 
MULAne bocah-bocah… (Maka dari itu anak-anak)
 
aku pitutur marang kowe:
aja padha sumelang ing bab uripmu,
bab apa kang bakal kokpangan utawa kokombe,
lan bab badanmu, opo kang bakal kokanggo. (Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,  akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.)
 
Ajine urip iku apa ora ngungkuli pangan, lan ajine badan ngungkuli sandangan?
Padha delengen manuk-manuk ing awang-awang, padha ora nyenyebar lan ora derep, sarta ora tetandho ana ing lumbung, ewadene padha kaparingan pakan dening Ramamu kang ana ing Swarga.
Apa kowe ora kinacek luwih banget katimbang karo manuk-manuk iku?
Sapa ta panunggalanmu, kang bisa nyambungi umure saasta bae marga saka sumelang?
(Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian?  Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?   Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?  )
 
Mangkono maneh yagene kowe padha sumelang bab sandang pangganggo?
Padha nyawanga kembang bakung ing ara-ara anggone tumuwuh, ora nganggo nyambut-gawe lan ngantih. Ewadene aku pitutur marang kowe: Sanadyan Raja Suleman sajrone sagungin kaluhurane, pangagemane ora madhani salah sawijining kembang iku. Mulane yen suket ing ara-ara kang dina iki isih ana, sesuk diobong, iku dipanganggoni nganti kaya mangkono dening Allah, saya maneh kowe, heh, wong kang cupet ing pangandel!
Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal,  namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannyapun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.  Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
 
Awit saka iku AJA PADHA SUMELANG lan CALATHU:
Kang padha dak pangan apa?
Utawa kang padha dakombe apa?
Lan maneh kang padha daksandang apa?
awit Ramamu ing swarga wus mirsa, yen iku mau kabeh dadi kabutuhanmu.
Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?  Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
 
Wekasane kanggo bocah-bocah…
Tetep nyambut gawea kaya biasa, malahan sayaa sregep, kanthi sukarena, bingah, rahayu lan nyanyi-nyanyi utawa sing’i sabendinane. ojo kandha sapa-sapa, aku bakal teka maneh ing sawijining dina kanggo marani kowe lan bebrayatan karo kowe
Kata penutup bagi anak-anak
Tetaplah bekerja seperti biasa, malah harus lebih rajin,
dengan sukacita, senang, bahagia dan bernyanyi tiap hari.. Jangan bilang siapa-siapa, aku akan datang kembali di suatu hari nanti untuk datang kepadamu dan bertunangan denganmu
 
mbak-mbak SINderelayen kowe krasa kesel senDEN dhisik yooo…
Mbak-mbak SINderela.. bila kamu merasa lelah, bersandarlah ya..
 
MENYANG ENDI paranku kowe ora bisa melu aku SAIKI,
NANGING BESUK kowe bakal NUSUL aku,
amarga aku kumandel marang janjine SANG RAMA.
Kemanapun aku pergi, mau tidak bisa ikut dengan ku sekarang, tetapi besok kamu akan menyusul-ku
Sebab aku  percaya dengan janjiNya BAPA
 
Nb:
salam RAHAYU kagem…
rewang tani, rewang juru-amek-iwak,
rewang omah, rewang pabrik…
ing negara lan mancanegara.
Salam berbahagia kepada..
para petani, para nelayan
pembatu rumah tangga, pegawai pabrik..
 
salam RAHAYU kagem…
sedulur getih ing Suriname,
dalem pracaya…
rasa Welas Asih, tasih ana wonten ing mrika.
Salam bahagia kepada
saudara sedarah di Suriname
saya percaya
rasa belas kasih, masih ada disana
 
salam RAHAYU kagem…
eyang yang TERKASIH,
dalem TASIH sae-sae kemawon,
MATURNUWUN.
Salam bahagia kepada
Eyang yang terkasih
saya dalam keadaan baik-baik saja
TERIMA KASIH
 
Dhuh para putri ing Yerusalem, pancen pakulitanku ireng, nanging manis, kadi kemahe bangsa Kedar, lir klambu-klambune wong Salma. Aja kokgatekake anggonku ireng, amarga sumeleting surya nggesengake aku. Putra-putraning ibuku padha muring-muring marang aku, aku didadekake panjaga pakebonan anggur, pakebonane anggurku dhewe ora dak openi.
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-1

hai puteri-puteri Yerusalem, memang hitam aku, tetapi cantik, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma.  Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putera-putera ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur; kebun anggurku sendiri tak kujaga.
Aku ini kepunyaan kekasihku, dan kepunyanku kekasihku, yang..

NB:

Akhirnya selesai sudah proyek menterjemahkan ini, Hai Udalama saudara-ku, ingatlah.. kamu berhutang poin kepada Joli, karena untuk koment ini mesti beberapa kali edit..  ha.. ha.. ha..

Purnomo's picture

Joli bagai seorang ibu

yang dengan senang dan bangga sedang menjelaskan apa yang diucapkan anaknya yang berusia 1 tahun kepada teman-temannya.

The true art of love is the art of attention.

Maju terus.

 

udalama's picture

@Purnomo... keep your smile :)

@Purnomo...
 
salam kenal bapak Purnomo...
waktu saya membaca salah satu blog bapak, saya "temeng'geng'ngen"...
"temeng'geng'ngen" >>> maksudnya mlongo
mau mikir BELUM bisa MIKIR...
mau tanya BELUM bisa TANYA...
tapi menurut saya pribadi...
blog bapak tulisan2nya bagus...
MAJU TERUS ya pak…
keep your smile :)   >>> (biar tidak cepet tua)
MAAF ya pak… diam-diam saya membaca blognya bapak...
 
pengalamanku nulis di SS memang ANEH pak...
ada hujan tangis...
ada hujan ketawa...
ada hujan senyum...
ya kadang-kadang gerimis MENGUNDANG hehehe :)
SS bagiku PENUH misteri pak...
 
MAAF salah satu komentar bapak di SS
belum saya balas… mohon pengertiannya ya pak…
saya harus BERHATI-HATI pak…
karena ADA
beberapa muka baru wajahnya lama… :)
 
"GAMPANG TAPI TIDAK BOLEH NGGAMPANGKE!"
“THANKS GOD, YOU as MY SAVIOR, I LOVE YOU!”
 
tentang saya…
aku iki abdi kang tanpa guna,
amarga mung nglakoni apa kang kudu daktindakake.
 
salam buat keluarga bapak Purnomo di rumah.
terimakasih,
Tuhan Memberkati
 
 
 
wong kang padha nyebar wiji karo mrebes mili,
bakal ngeneni kambi giyak-giyak.
wong kang lumaku maju kalawan nangis kambi nyebar wiji,
mulihe mesthi kalawan surak-surak karo ngusung gedheng’ane.
 
oleh-oleh gula aren…
tandur             = natane karo mundur-mundur
tarub               = ditata supaya katon murub
maratuwa       = mara-mara ketemu tuwa
 
 
 
 
Dhuh gantilaning nalaningwang, kawula mugi Paduka wartosi, wonten ing punti anggen Paduka angen menda, wonten ing pundi anggen Paduka mlegungaken pepanthan Paduka ing wanci dalu? Awit punapaa dene kawula ngantos kados tiyang nglembara celak pepanthanipun mendamitra-mitra Paduka?
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-2

clara_anita's picture

Plok.. plok.. plok... Hebat

Plok.. plok.. plok...

Hebat bu Joli...

Akhirnya saya bisa mengerti juga inti dari blognya udalama

 

GBU

anita

udalama's picture

@mbak clara... tapi RAHASIA UMUM :)

@mbak clara...
 
bu joli memang hebat...
ITU bukan RAHASIA lagi,
tapi RAHASIA UMUM :)
 
katanya..
jangan bilang-bilang...
 
 
SALAM buat keluarga,
maturnuwun mbak Clara...
Gusti mberkahi...
 
 
 
Dhuh gantilaning nalaningwang, kawula mugi Paduka wartosi, wonten ing punti anggen Paduka angen menda, wonten ing pundi anggen Paduka mlegungaken pepanthan Paduka ing wanci dalu? Awit punapaa dene kawula ngantos kados tiyang nglembara celak pepanthanipun mendamitra-mitra Paduka?
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-2

udalama's picture

@cik joli... untuk “ngamen”nya…

@cik joli...
 
cik joli...
aku tidak memanggil bu joli tidak apa-apa ya?
biar tetap awet muda...
dan disayang suami...
salam buat koh Paul ya... :)
 
kalau BOLEH seduikit mengoreksi...
pepanthan cilik           = kawanan kecil
kiwa-tengenmu           = kiri kanan (BUKAN kanan kiri)
tapi bagiku tidak apa-apa yang penting tahu maksudnya.
 
cik joli...
Akhirnya selesai sudah proyek menterjemahkan ini, Hai Udalama saudara-ku, ingatlah.. kamu berhutang poin kepada Joli, karena untuk koment ini mesti beberapa kali edit..  ha.. ha.. ha..
 
waduuuh… piye to cik...
aku TIDAK MEMINTA atau MENYURUH menerjemahkannya lho...
kenapa aku diingetkan SUDAH berhutang???
hayooo... piye ni... cik...
POKOK'E aku ndak hutang lho ya...
saksinya yang mbaca, banyak tuh hehehe... :)
 
kalau boleh cerita dikit...
aku KAPOK berhutang cik...
soale DULU aku pernah BERHUTANG dengan seseorang...
TAPI tidak bisa MBAYAR...
TAPI aku BERSYUKUR soale hutangku TETEP TERBAYAR LUNAS...
TAHU KENAPA?
soale aku DIAMPUNI...
waktu itu aku JUJUR bilang...
BAHWA aku TIDAK BISA mbayar...
INGIN detail ceritanya?
jangan dulu ya cik joli...
soale NANTI bisa DITIRU yang MASIH nakal-nakal...
bisa BERAPE to ya...
(entar ndak LEBIH BAIK tapi sebaliknya...)
>>>toya itu bahasa jawanya bisa diartikan air
>>>kalau ditambahi ILMU
>>>menjadi ILMU toya >>> ilmu yang berasal dari kaiPANG...
>>>bukan KEPANG lho... kalau kepang biasanya untuk rambut anak kecil...
>>>kalau rambut diKEPANG tinggal nawari nonik'e yang punya rambut.
>>>rambutnya minta dikepang BERAPA? satu atau dua?
hehehe... jadi inget melanie... (film si unyil)
 
 
KEMBALI ke tulisan blogku ya, cik joli...
kalau yang membaca itu orang yang "NGEH" bahasa itu...
itu bisa "TERLIHAT" berwarna-warni cik...
apalagi kalau sampai MERESAP dihati...
ADUH... TIADA BATAS lagi, cik...
 
kenapa aku bisa BILANG begitu?
waktu MEMBACA tulisan itu, aku seneng...
waktu MENULIS tambah ngerti PLUS “pilus“...
waktu mau MEMASANG "ditembok",BERDEBAR-DEBAR rasanya...
diterima ndak ya?
diturunkan ndak ya?
waktu MEMBACA tulisan itu "ditembok"
AMPUN deh SENENG BANGET atuh...
BERJUTA-JUTA rasanya hehehe...
 
 
"GAMPANG TAPI TIDAK BOLEH NGGAMPANGKE!"
“THANKS GOD, YOU as MY SAVIOR, I LOVE YOU!”
 
 
oh iya terakhir buat cik joli…
untuk “ngamen”nya… aku tidak bisa NGASIH duit…
tak ceritain duikit lagi aja ya…
aku PERNAH didongen’in bapakku tentang damarwulan…
damarwulan tukang rumput untuk kudanya Patih Loh Gender…
damarwulan itu punya istri namanya Pembayun,
nama pembayun sendiri ada artinya yaitu pembarep >>> yang sulung.
musuh damarwulan itu warna mukanya merah…
tahu nama musuhnya damarwulan?
itu cerita duikitnya… semoga cik joli bisa ceria…
 
cik joli semoga tambah jeli...
koh Paul JANGAN cemburui aku ya… :)
aku cuman meniup SERUling biar cik jolie eling…
 
terimakasih…
 
 
 
Nb:
kalau tidak tahu artinya “pilus” tanya ya…
bocah-bocah... ojo diplerok'i :)
 
Dhuh gantilaning nalaningwang, kawula mugi Paduka wartosi, wonten ing punti anggen Paduka angen menda, wonten ing pundi anggen Paduka mlegungaken pepanthan Paduka ing wanci dalu? Awit punapaa dene kawula ngantos kados tiyang nglembara celak pepanthanipun mendamitra-mitra Paduka?
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-2

joli's picture

Udalama.. ditunggu Minak Jinggo..

udalama:
kenapa aku bisa BILANG begitu?
waktu MEMBACA tulisan itu, aku seneng...
waktu MENULIS tambah ngerti PLUS “pilus“...
waktu mau MEMASANG "ditembok",BERDEBAR-DEBAR rasanya...
diterima ndak ya?
diturunkan ndak ya?
waktu MEMBACA tulisan itu "ditembok"
AMPUN deh SENENG BANGET atuh...

BERJUTA-JUTA rasanya hehehe...

Wah.. wah.. melu seneng.. ikut BERDEBAR-DEBAR.. BERJUTA-JUTA rasanya hehehe...

diterima ndak ya?

diturunkan ndak ya?

Waduh pernah nggak di-terima ya.. pernah di-turunkan ya?? kenapa?? mungkin seperti bahasa roh.. bahasa roh memang baik, tapi lebih baik dan berguna  bila ada yang menterjemahkannya..  akan sangat membangun..

Jadi.. udalama.. sebaiknya menulis pakai bahasa Indonesia aja, atau bahasa jawa juga boleh tapi di beri kurung di belakanganya plus bahasa indonesianya.. itu jenenge mulang.. memberi wulang supaya eling lan dadi kelingan weling-ane udalama.. supaya para pembaca iso melu BERDEBAR-DEBAR.. BERJUTA-JUTA rasanya hehehe...

cerita menak jinggo tetep di tunggu.. awas yo..  janji nyritani... ini juga hutang namanya.. janji is janji (jare kangmas Hai-hai)

kalau tidak tahu artinya “pilus” tanya ya…

iya TIDAK tahu artinya “pilus”.. opo to ya???

udalama's picture

@joli... aku sudah MENCUCINYA...

@joli...
 
yang aku soroti ini...
 
ditunggu Minak Jinggo..
DENGER cerita dari mana cik?
bilang'e bapakku, Minak Jinggo sedang tidur...
jadi Minak Jinggo TIDAK menunggu damarwulan.
kalau Minak Jinggo sudah tidur SUSAH bangunnya…
katanya mesthi ada yang dicabut…
 
 
cerita menak jinggo tetep di tunggu.. awas yo.. 
janji nyritani... ini juga hutang namanya..
janji is janji (jare kangmas Hai-hai)
 
awas yo..
cik... aku tidak suka "dikepeli" tangan...
 
janji nyritani...
coba cik joli liat lagi komentarnya di...
Dikirimkan oleh udalama pada Sel, 2009-05-19 11:11
apakah ada TULIsan kata "janji"?
soale waktu aku periksa lagi komentarnya,
aku tidak MELIHAT kata "janji".
APALAGI aku berjanji...
jadi TIDAK BENAR kalau...
aku JANJI atau/dan BERJANJI
 
 
yang BENAR...
aku meninggalkan CATATAN (Nb)...
kalau tidak tahu artinya “pilus” tanya ya…
 
iya TIDAK tahu artinya “pilus”.. opo to ya???
pilus…
nama jajanan, bahannya dari "telo rambat", cik...
walaupun tidak pakai gula,
rasanya juga ada MANISnya lho...
 
pertanyaannya sudah aku jawab ya...
kalau kurang lengkap jangan tanya aku...
soalnya aku BUKAN ahli masak... :)
tanya ama yang jual…
MUNGKIN dipasar tradisional ada…
MUNGKIN diwarung makan kaki lima  ada…
 
cik joli...
tidak perlu kecewa ya...
aku punya "sesuatu" buat cik joli...
yang dulu cik joli tinggalkan dan DIANGGAP orang angin lalu...
aku sudah MENCUCINYA, SESUAI dengan keinginan cik joli...
 
loro enem
telu siji siji papat
loro enem
limo limo papat siji
loro loro enol enem
telu pitu limo enem
enol pitu enol enem pitu
papat enol enem wolu
telu pitu limo enem
papat enol enem wolu
telu pitu limo enem
limo papat papat wolu
 
semoga cik joli dapat "MELIHAT"nya...
jangan seperti arane anak bebek lagi ya...
 
Yosua 9: 1-14
jangan suka “ngepeli” tangan lagi ya…
apalagi aku TIDAK berjanji/berhutang.
kian kiat sekian…
sampai ketemu kapan-kapan… :)
GBU
 
 
 
Dhuh wanita kang sulistya dhewe ana ing satengahe para wanita, manawa kowe durung sumurup, ngetutna tapak-tapake wedhus lan angona cempe-cempemu ing sacedhaking pakemahane para pangon.
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-3

jesusfreaks's picture

@udalama : tobat ampun

Dear brow, Tobat tobat kalau baca blog lo. Ampun dj...

Jesus Freaks,

"Live X4J, Die As A Martyr"

-SEMBAHLAH BAPA DALAM ROH KUDUS & DALAM YESUS KRISTUS-

__________________

Jesus Freaks,

"Live X4J, Die As A Martyr"

-SEMBAHLAH BAPA DALAM ROH KUDUS & DALAM YESUS KRISTUS- 

udalama's picture

@jfreaks… seperti rusa rindu…

@jfreaks…
 
jabriks???
 
ana bungah, ana susah iku wis lumrah...
seperti rusa rindu…
sungaimu jiwaku rindu engkau…
 
siapa yang harus TOBAT?
ndak salah nih…
 
 
 
Dhuh gantilaning nalaningwang, kawula mugi Paduka wartosi, wonten ing punti anggen Paduka angen menda, wonten ing pundi anggen Paduka mlegungaken pepanthan Paduka ing wanci dalu? Awit punapaa dene kawula ngantos kados tiyang nglembara celak pepanthanipun mendamitra-mitra Paduka?
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-2

Turbine's picture

Pak Udalama:wah...... bahasa apa pak guna? Saya ingin menikmati

 Pak Udalama,

wah...... bahasa apa pak guna? Saya ingin menikmati blognya pak tetapi faham.

 

@Joli: untung Joli ada..

Sinderela = mempelai perempuan dalam Alkitab. Betul pak?

udalama's picture

@Turbine... engklek nganggo teklek kayu…

@Turbine...
 
salam kenal...
 
katanya malaysia?
pinter dong... FASIH bahasa Indonesia?
atau tinggal di Indonesia berapa lama?
 
turbine ATAU turbina?
kalau turbina...
BISA diperpanjangkan...
matur marang pak bina
hehehe...
 
sapa ta pak bina kuwi?
liat aja acara mbangun desa.
jadilah tanah subur ATAU gembur...
Apakah Turbine INGIN menjadi tanah liat?
saya pikir tidak....
 
kenapa kakimu harus buntung gara-gara untung?
 
engklek nganggo teklek kayu…
thenk kiu-kiu...
:)
 
 
 
Dhuh gantilaning nalaningwang, kawula mugi Paduka wartosi, wonten ing punti anggen Paduka angen menda, wonten ing pundi anggen Paduka mlegungaken pepanthan Paduka ing wanci dalu? Awit punapaa dene kawula ngantos kados tiyang nglembara celak pepanthanipun mendamitra-mitra Paduka?
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-2

Turbine's picture

 Udalama kok ganjil

 Udalama kok ganjil ganjilan?

B.Malayu kan lebih kurang sama dengan B. Indonesia?

Guna B Indonesia ja udalama..... biar saya faham...

udalama's picture

@Turbine… BUKAN untuk yang ganjil...

@Turbine…
 
datuk bine..
kok ganjil ganjilan?
karena BUKAN untuk yang ganjil...
MELAINKAN untuk yang genap
:)
 
negatip dengan positip,
kalau di”sungai”kan hasilnya kan NEGATIP.
Bukan begitu datuk bine?
 
untuk pengertiannya…
saya haturkan terimakasih.
 
 
 
Dhuh wanita kang sulistya dhewe ana ing satengahe para wanita, manawa kowe durung sumurup, ngetutna tapak-tapake wedhus lan angona cempe-cempemu ing sacedhaking pakemahane para pangon.
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-3

joli's picture

SS kayak gereja nge-roh..

eh ini kayak gereja nge-roh   ya..

udalama kebetulan dapat.. berbahasa roh..

Joli kebetulan dapat .. menterjemahin bahasa roh-nya udalama

Turbine kebetulan dapat.. menafsirkan bahasa roh-nya udalama

Clara kebetulan dapat keplok-keplok karena mengerti arti bahasa roh-nya udalama

purnomo kebetulan dapat  apa ya.. ??

udalama's picture

@ joli... MUNGKIN tidak perlu nge-roh...

@joli...
cik joli...
MUNGKIN tidak perlu nge-roh...
karena cik joli female...
MUNGKIN lebih baik nge-rok... :)
agar kelihatan anggun...
MAU lebih lagi kelihatan anggun...
boleh makai gaun... :)
 
salam buat koh Paul ya...
 
kian kiat sekian…
sampai ketemu kapan-kapan…
:)
 
 
 
Dhuh wanita kang sulistya dhewe ana ing satengahe para wanita, manawa kowe durung sumurup, ngetutna tapak-tapake wedhus lan angona cempe-cempemu ing sacedhaking pakemahane para pangon.
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-3

DAN-DAN's picture

gatotkaca meneh...

Gatotkaca meneh tho kang mas priyayi?

 

DAN-DAN

 

saya suka bebek panggang...

__________________

Saya Suka Bebek Panggang...

udalama's picture

@DAN-DAN , weks… si untung bebek, MANEH...

@DAN-DAN si bebek putih...
weks…
si untung bebek, MANEH...
kenapa MASIH mengganggu?
 
habis mandi di lumpur…
mandi di kali…
habis mandi di kali…
mandi di lumpur lagi…
apa bisa bersih tuh…
 
diantara keponakan…
kwik, kwek, kwok
aku suka suara kwek…
weks… weks…
arane kwik or’ kwok cuman cakep doang :)
 
lu, nggak usah ngganggu lagi dong…
thenk kiut ciut… :)
 
 
 
Dhuh wanita kang sulistya dhewe ana ing satengahe para wanita, manawa kowe durung sumurup, ngetutna tapak-tapake wedhus lan angona cempe-cempemu ing sacedhaking pakemahane para pangon.
aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku, kang ….. 4-3